Komunikaty

08 września 2017 08:16 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 15.09.2017 r., godz. 9.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 15 września 2017 roku o godzinie 900 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/17 z dnia 24 lipca 2017 r.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/307/17 Rady Miejskiej  w Białej Rawskiej z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie  wprowadzenia zmian budżetui w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Białej Rawskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Białej Rawskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/295/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej  nr działki 20 obręb wsi Błażejewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 20 położonej w obrębie wsi Błażejewice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Gośliny oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 206 o pow. 0,11 ha.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej mienie gminy oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1269/4 dotychczasowemu dzierżawcy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Marchaty.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym fragmentu budowli - zbiornika wieżowego ciśnieniowego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków, wysokości opłat za przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci gminnej Białej Rawskiej oraz stawki opłaty abonamentowej.
 28. Interpelacje radnych.
 29. Zapytania i wolne wnioski.
 30. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 320 razy.| Wydrukuj|Do góry