Komunikaty

14 czerwca 2017 14:47 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 21.06.2017 r., godz. 12.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 21 czerwca 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/17 z dnia 12.05.2017 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016.
  a.omówienie w/w sprawozdań,
  b.przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,
  c.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2016 rok,
  d.dyskusja,
  e.podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej
  a.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej,
  b.zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Nowy Chodnów i Narty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojnata i Żurawia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia właściwości do rozpatrzenia skargi z dnia 11 maja 2017 r. na działalność Burmistrza.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/288/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała Raws
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2016 rok.
 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2016.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 475 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry