Komunikaty

14 czerwca 2017 12:22 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 20 czerwca 2017 r., godz 10.00

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016.
  a.omówienie w/w sprawozdań,
  b.przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,
  c.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2016 rok,
  d.dyskusja,
  e.wyrażenie opinii.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej
  a.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej,
  b.zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Nowy Chodnów i Narty.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojnata i Żurawia.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia właściwości do rozpatrzenia skargi z dnia 11 maja 2017 r. na działalność Burmistrza.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/288/17 z dnia 21 kwietnia 2017r.w sprawie określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisko różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała Rawska.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2016 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2016.
 13. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego w miejscowości Białogórne 14.
 14. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego przy ulicy Gęsiej 15.
 15. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego przy ulicy Kościuszki 29/3.
 16. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego przy ulicy Plac Wolności 32/3.
 17. Przyjęcie protokołu nr 33/17 z dnia 22 marca 2017 r., protokołu nr 34/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r., protokołu nr 35/17 z dnia 8 maja 2017 r., 
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

      /-/Tomasz Mirkowski

Przeczytano: 393 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry