Komunikaty

03 stycznia 2017 15:01 | Komunikaty

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe.

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe: uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej...

czytaj więcej »

03 stycznia 2017 09:22 | Komunikaty

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!!

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016 oraz wniesienia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Biała...

czytaj więcej »

22 grudnia 2016 13:37 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych...

czytaj więcej »

21 grudnia 2016 12:28 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28.12.2016 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579/ zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 28 grudnia 2016 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul....

czytaj więcej »

21 grudnia 2016 12:08 | Komunikaty

Wspólne posiedzene stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 27.12.2016 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 27 grudnia 2016 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy...

czytaj więcej »

02 grudnia 2016 12:43 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r. poz.1118) podaje do publicznej wiadomości, że przez Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej został złożony...

czytaj więcej »

01 grudnia 2016 09:07 | Komunikaty

Opinia urbanistyczna

Opinia urbanistyczna określenia zgodności i przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku - ze złoża Narty, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 27 i 28 w obrębie Narty z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.

czytaj więcej »