RPO WŁ 2014-2020 projekty miękkie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu „Równe szanse”

Kwota dofinansowania projektu: 450 316,25 PLN

 

Cel projektu: Poszerzenie zakresu działania świetlicy środowiskowej w Białej Rawskiej w okresie 01.05.2016-30.04.2018 roku, dla 45 dzieci (25K, 20M) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, żyjących na terenie miasta i gminy Biała Rawska, a dzięki temu ograniczenie dziedziczenia i wykluczenia społecznego wśród dzieci.

 

Działania:

  • zwiększenie liczby miejsc w świetlicy,
  • wydłużenie godzin pracy świetlicy,
  • organizacja korepetycji
  • organizacja zajęć aktorskich, tanecznych,
  • zajęć kursu szycia i kroju, informatyki
  • zapewnienie posiłków w okresie wakacji

 

Efektem projektu jest funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przez 7,5 godz. dziennie zapewniającej zajęcia, korepetycje i opiekę.

 

 


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI, Działanie XI,  Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu: „Poprawa jakości edukacji  SP w Białej Rawskiej”
Kwota dofinansowania projektu: 410 477,01 PLN

 


Cel projektu:
Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej w okresie 2017-01-01 do 2018-12-31           i objęcie wsparciem 120 uczniów i 30 nauczycieli poprzez zapewnienie wzrostu poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z TIK i rozszerzenie oferty zajęć.

 

 Działania:

 Wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne ,

 Szkolenia  i studia podyplomowe dla 30 nauczycieli placówki

 Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia uczniów