RPO WŁ 2014-2020

 

Gmina Biała Rawska realizuje projekt :

"WDROŻENIE ZINTEGROWANYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W GMINACH POWIATU RAWSKIEGO"

Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0020/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Jest to projekt partnerski gmin: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska i Sadkowice.

Zakres projektu dla Gminy Biała Rawska:

Gminna platforma danych przestrzennych.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem, który będzie dostosowany do struktury organizacyjnej urzędu i będzie świadczył e-usługi dotyczące zadań gminy, o których mowa w dyrektywie INSPIRE. Projektowany system ma służyć do gromadzenia, aktualizacji i dystrybucji danych przestrzennych. Stworzony system będzie zawierać dane przestrzenne i opisowe (referencyjne i tematyczne bazy danych wraz z opisującymi je zbiorami metadanych). System posłuży do gromadzenia danych przestrzennych przy zapewnieniu optymalnych procedur służących ich systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu.

Zaplanowane do wdrożenia e-usługi to:

1. Informacja o zagospodarowaniu działki w MPZP.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o przeznaczeniu działki).

4. Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium.

5. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium.

6. Pobranie WMS i WFS.

7. Informacja o numerze i powierzchni działki.

Ponadto do realizacji ww. projektu, obsługi platformy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy do Urzędu Gminy.

Gmina Biała Rawska:

Wartość brutto projektu: 259.210,20 zł;
Koszty kwalifikowane (wartość netto projektu): 210.740,00 zł;
Kwota dofinansowania (85% kosztów kwalifikowanych): 179.129,00 ;


LOGO [350x59]

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

 Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie IVI.1.2. Odnawialne źródła energii

Tytuł projektu: „ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ORAZ WYMIANA INSTALACJI PIECA WĘGLOWEGO C.O. NA PIEC OPALANY PELETEM DRZEWNYM W GMINIE BIAŁA RAWSKA „

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0052/16-00

z dnia  01.12.2017 r.

 

Wartość  całkowita projektu: 1 795 541,35 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 274 901,57 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Biała Rawska. Cel ten osiągnięty zostanie przez montaż 32 mikroinstalacji fotowoltaicznych (6 na budynkach użyteczności publicznej i 26 na prywatnych budynkach mieszkalnych) i przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Babsku, wraz z montażem 2 nowoczesnych i ekologicznych pieców na biomasę. Powyższy zakres rzeczowy oznacza wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej OZE z 2 źródeł- energii słonecznej i biomasy. Mikroinstalacje fotowoltaiczne wspomagane będą przez power manager sterujący pracą grzałek, pomiar temperatury c.w.u. i ich przełączanie. Dzięki zastosowaniu obwodów dedykowanych możliwe będzie zasilanie urządzeń o dużej energochłonności tj. podgrzewaczy c.w.u. lub centralnego ogrzewania. Pozwoli to na zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i tym samym intensyfikację efektów ekologicznych projektu w postaci redukcji emisji do atmosfery szkodliwych substancji (głównie CO2 i pyły).

Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o opracowane PFU.

W zakres rzeczowy projektu wchodzą ponadto koszty inspektorów nadzoru i promocji projektu. Do kosztów niekwalifikowanych projektu zaliczono koszty opracowania PFU i Studium Wykonalności.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Biała Rawska, w szczególności do:

-uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Babsku, Gimnazjum w Białej Rawskiej, Przedszkola w Białej Rawskiej, Szkoły Podstawowej w Starej Wsi;

-pracowników i interesantów Urząd Miasta i Gminy i Biura Oświaty w Białej Rawskiej;

-właścicieli prywatnych budynków mieszkalnych, na których zamontowane zostaną mikroinstalacje fotowoltaiczne. Produkty i rezultaty projektu zaprojektowano w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zadanie 1 – Prace przygotowawcze.  Zadanie to obejmuje realizację prac przygotowawczych, na które składają się: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności;

Zadanie 2 – Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Biała Rawska. Zadanie obejmuje zakup i montaż instalacji  fotowoltaicznych dla obiektów gminnych i prywatnych.

Zadanie 3 – Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku wraz z zastąpieniem dwóch istniejących pieców węglowych C.O. piecami na pellet drzewny z zasobnikiem zewnętrznym i z podajnikiem pneumatycznym z magazynu paliwa dla kotłowni.

Zadanie obejmuje Zakup i wymianę pieca węglowego na piec opalany  peletem drzewnym wraz z dokumentacją.

Zadanie 4 – Zarządzanie projektem i jego obsługa – Zadanie obejmuje koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zadanie 5 – Promocja projektu.LOGO [350x59]

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

 Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 

Tytuł projektu: „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców”

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0020/17-00

z dnia  27.10.2017 r.

 

Wartość  całkowita projektu: 8 030 962,62 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 5 294 128,73 zł

Celem głównym projektu jest przywrócenie i nadanie funkcji społecznych  i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru historycznego centrum miasta Białej Rawskiej.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez prace rozbiórkowe i prace budowlane wykonywane na Placu Wolności i Placu Kościelnym oraz ulicach przyległych w Białej Rawskiej. W ramach prac budowlanych zaplanowano również montaż oświetlenia parkowego oraz oświetlenia dekoracyjnego, montaż monitoringu miejskiego, elementów małej architektury oraz nasadzenia nowej zieleni miejskiej.

Kompleksowa rewitalizacja będzie prowadzona w czterech sferach:

materialno-przestrzennej - w ramach projektu przewidziano przeprowadzenie prac budowlanych na pl. Wolności i pl. Kościelnym oraz ich otoczeniu czyli w historycznym centrum Białej Rawskiej, które obecnie utraciło swoją funkcję centralnego punktu życia społeczno-gospodarczego miasta;

społecznej - zrewitalizowana przestrzeń publiczna będzie służyć do organizacji szeregu imprez i wydarzeń mających na celu integrację i aktywizację lokalnej społeczności, zwiększenie dostępu do kultury, promocję tradycji regionalnych oraz budowanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania. Dzięki temu możliwe będzie włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego. Prowadzone będą także lekcje regionalne, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz mitingi. Dzięki pozytywnemu wpływowi na sferę gospodarczą ograniczane będzie również zjawisko bezrobocia;

gospodarczej (tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości): przywrócenie centrum Białej Rawskiej jego dawnych funkcji zwiększy zainteresowanie tym obszarem. Dla mieszkańców stanie się on jednym z głównych punktów na mapie miasta, który skupiać będzie w sobie podstawowe funkcje społeczno-gospodarcze (usługi, handel, podmioty użyteczności publicznej), a także rekreacyjno-rozrywkowe. Z kolei dla turystów  zrewitalizowany obszar będzie stanowić kolejną atrakcję turystyczną oraz miejsce, w którym będą mogli skorzystać z punktu informacji turystycznej czy też zakupić pamiątki. W związku z powyższym stworzone zostaną dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości – działalność firm będzie z jednej strony związana z potrzebami mieszkańców, a z drugiej będzie nakierowana na zaspokojenie oczekiwań turystów;

środowiskowej - w ramach projektu przewidziano zastosowanie energooszczędnego oświetlenia typu LED oraz zmianę zagospodarowania historycznego centrum Białej Rawskiej w celu przywrócenia mu funkcji społeczno-gospodarczych i zatrzymania procesu degradacji. Zaplanowano także ochronę zieleni istniejącej oraz nasadzenia nowej zieleni.

Długofalowe korzyści wynikające z realizacji projektu to m.in.:

-        poprawa warunków i jakości życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru;

-        poprawa wizerunku miasta w szczególności obszaru rewitalizowanego jako miejsca wykorzystującego potencjał historyczny;

-        poprawa potencjału gospodarczego rewitalizowanego obszaru historycznego centrum miasta;

-        poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w rewitalizowanym obszarze.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zadanie 1 – Prace przygotowawcze.  Zadanie obejmuje przygotowanie studium wykonalności i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

 Zadanie 2 –Roboty budowlane – przebudowa Centrum miasta Pl. Wolności i Pl. Kościelnego. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, prace rozbiórkowe, przebudowę drogi powiatowej i zatok autobusowych, budowę nawierzchni placów, organizację ruchu drogowego, wykonanie instalacji monitoringu i oświetlenia, wykonanie infrastruktury sieciowej i małej architektury.

Zadanie 3 –Zakup nieruchomości. Zadanie obejmuje zakup działki 2/1 w obrębie 3 miasto Biała Rawska.

Zadanie 4 – Zarządzanie projektem i jego obsługa – Zadanie obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego, archeologicznego oraz promocji projektu.LOGO [350x59]

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

 Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

 

Tytuł projektu: „Biała Rawska – Centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki”

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0062/16-00

z dnia  30.11.2016 r.

 

Wartość  całkowita projektu: 4 536 528,52 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 729 293,57 zł

Celem głównym projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej w gminie Biała Rawska. Całość projektu składa się z kilku elementów, budowa traktu spacerowego (jako chodnika pieszego z kostki betonowej brukowej i placu z kamienia naturalnego, oświetlenia traktu, wykonanie schodów zejściowych do pomostu, dostawę i montaż pomostu dla wędkarzy, montaż małej architektury w postaci: ławek, koszy, trzech tablic informacyjnych z informacjami dot. ochrony przyrody, trzech urządzeń siłowni plenerowej), budowa rodzinnego parku edukacji i rozrywki (montaż urządzeń do gry w mini golfa, kortu do ćwiczeń gry w tenisa ziemnego, toru do gry w kręgle plenerowe, rozmieszczenie i formę nasadzeń zieleni) oraz budowa szlaków rowerowych. Grupą docelową są mieszkańcy gminy Biała Rawska jak i mieszkańcy sąsiadujących gmin. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępu do obiektów i atrakcji turystycznych, a mianowicie: nastąpi poprawa infrastruktury (np. oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych).  Przewiduje się prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie  oraz  poprawę infrastruktury. Nowoprojektowane ścieżki będą mieć spadki podłużne poniżej 3%,  wykonane zostanie oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych. Przewiduje sie prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zadanie 1 – Prace przygotowawcze.  Zadanie obejmuje przygotowanie studium wykonalności i opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej.

 Zadanie 2 – Budowa  traktu spacerowego. Zadanie obejmuje  budowę nawierzchni głównej ścieżki, budowę instalacji oświetleniowej, zakup małej architektury, budowę wieży obserwacyjnej, budowę pomostu wędkarskiego.

Zadanie 3 – Budowa Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki. Zadanie obejmuje  budowę

nawierzchni parku, nasadzenia zieleni - krzewy, trawa, zakup malej architektury- ławki, kosze na śmieci,  zakup urządzeń rekreacyjnych, budowę placu zabaw i modernizacje przepustu.

Zadanie 4 –Budowa ścieżki rowerowej. Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej,  zakup kontenera dla celów przechowywania rowerów,  wyposażenie miejsc obsługi rowerzystów, tablice informacyjne z kodami QR.

Zadanie 5 – Zarządzanie projektem i jego obsługa – Zadanie obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego, archeologicznego oraz promocji projektu.


_igp5351jpg [300x199]  _igp5353jpg [300x199]

tur_1jpg [300x199]  tur_2jpg [300x199]

tur_3jpg [300x199]  tur_4jpg [300x199]

tur_5jpg [300x199]  tur_6jpg [300x199]

tur_7jpg [300x199] dscn0891jpg [300x225]

dscn0892jpg [300x225] dscn0883jpg [300x225]

dscn0885jpg [300x225]


LOGO [350x59]

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska”

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0039/16-00

z dnia  01.09.2016 r.

Wartość  całkowita projektu: 1 448 803,72 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 885 481,69 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie  miasta Biała Rawska, dzięki przeprowadzeniu kompleksowych działań termomodernizacyjnym, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Konieczność realizacji projektu wynika z ponoszenia wysokich kosztów ogrzewania  pomieszczeń, zmniejszenia zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat ciepła w budynkach, zmniejszenie negatywnego odziaływania na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Cele pośrednie realizacji projektu  to: zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię,

 redukcja emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi, obniżenie kosztów ogrzewania obiektów, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podniesienie społecznej świadomości ekologicznej, podniesienie jakości świadczonych usług w obiektach objętych projektem.

 Projekt obejmuje realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach: Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Rawskiej, w kompleksie budynków Urzędu (Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Oświaty) wraz z budynkiem Klubu Abstynenckiego. Głównym celem projektu jest poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne. W ramach realizacji projektu zaplanowano zadania, których zakres wynika z załączonych audytów energetycznych:

Prace termomodernizacyjne w  Budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej:

 • Ocieplenie Ścian Zewnętrznych
 • Ocieplenie Stropu i wymiana pokrycia dachu
 • Wymiana Okien
 • Wymiana Drzwi Balkonowych
 • Wymiana Drzwi Zewnętrznych
 • Wymiana Instalacji C.O. i wymiana źródła ciepła.

Prace termomodernizacyjne w kompleksie budynków (UMiG, USC, WO):

 • Ocieplenie Ścian Zewnętrznych
 • Ocieplenie Stropodachu Budynku Wydziału Oświaty
 • Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego
 • Okna do wymiany
 • Budowa instalacji powietrznych pomp ciepła do wspomagania istniejącego źródła ciepła.

Prace termomodernizacyjne dla budynku Klubu Abstynenckiego:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych
 • Ocieplenie stropodachu
 • Wymiana luksferów
 • Wymiana drzwi zewnętrznych
 • Modernizacja systemu grzewczego

Budowa lokalnej sieci ciepłowniczej –koszt niekwalifik.

Projekt przyczyni się do zwiększenia oszczędności wytwarzanej energii, optymalizacji kosztów eksploatacji budynków, zwiększenia wykorzystania OZE oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja zadań pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię: w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej o 84,3%; w kompleksie budynków (UM, USC, WO) o 84,2%; w Klubie Abstynencki o 66,7%, dla sieci ciepłowniczej 96,46%. Szacowany roczny  spadek emisji gazów cieplarnianych to 19,87 t CO2/R.

Użytkownikami powstałej w wyniku realizacji projektu termomodernizacji będą pracownicy Biblioteki, UMiG, USC, WO, Klubu Abstynenckiego oraz mieszkańcy miasta i gminy Biała Rawska, występujący jako interesariusze. 

termo_1jpg [300x199]  termo_2jpg [300x199]

termo_3jpg [300x199]  termo_4jpg [300x199]

termo_5jpg [300x199] aajpg [300x225]

pompa_1jpg [300x225] pompa_2jpg [300x225]pompa_3jpg [300x225] biblio_1jpg [300x225]

biblio_2jpg [300x225] biblio_3jpg [300x225]

bibliojpg [300x225] biblio_4jpg [300x225]

LOGO [350x59]


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego


Tytuł projektu: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Białej Rawskiej"


Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0041/15-00


Wartość całkowita projektu: 1 370 220,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 013 962,80 zł


Celem projektu jest doposażenie jednostki OSP w Białej Rawskiej w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem m.in. motopompą, co stanowi bezpośredni cel projektu. Inwestycja ta przyczyni się do:

- zwiększenia efektywności działania i gotowości operacyjnej jednostki,

- znacznego skrócenia czasu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i likwidacji zagrożeń,

- podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie działania OSP w Białej Rawskiej.

Przyczyni się to do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie działania OSP w Białej Rawskiej. W konsekwencji efektem realizacji projektu będzie bardziej efektywne zapobiegania potencjalnym zagrożeniom i ograniczanie skutków  występujących zagrożeń, a także zmniejszenie liczby ofiar wypadków, pożarów i zagrożeń środowiskowych.

Realizacja projektu i osiągnięcie założonych celów bezpośrednich i pośrednich przyczyni się do osiągnięcia ogólnego celu projektu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w regionie. Jest to jednocześnie cel Działania V.1. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poprzez doposażenie jednostki OSP w Białej Rawskiej wzmocnieniu ulegnie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, co jest głównym celem Poddziałania V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach Działania V.1. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1jpg [300x200]    p1170617jpg [300x225]

2jpg [300x450]   3jpg [300x200]  4jpg [300x200]

_igp3042jpg [300x199]    _igp3043jpg [300x199]

LOGO [350x59]

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – przebudowa ośrodka zdrowia w Dańkowie wraz z termomodernizacją”

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0040/16-00

z dnia  01.09.2016 r.

Wartość  całkowita projektu: 728 653,56 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 200 393,82 zł

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalno-usługowego w Dańkowie na terenie gminy Biała Rawska, dzięki przeprowadzeniu kompleksowych działań termomodernizacyjnym. Celem pośrednim realizacji projektu jest:

zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, redukcja emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi, optymalizacja  kosztów eksploatacyjnych w budynkach,

poprawa stanu technicznego i estetyki budynków, podniesienie społecznej świadomości ekologicznej, podniesienie jakości świadczonych usług w obiektach objętych projektem.

Projekt obejmuje realizację działań termomodernizacyjnych w budynku mieszkalno-usługowym w Dańkowie w gminie Biała Rawska.  Zaplanowana inwestycja w sposób zdecydowany przyczyni się do zwiększenia oszczędności wytwarzanej energii, optymalizacji kosztów eksploatacji budynku, a tym samym zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W ramach prac termomodernizacyjnych zostały przewidziane następujące prace:

Zadanie 1 – Prace przygotowawcze - Zadanie obejmuje przygotowanie studium wykonalności, Zadanie 2 – Prace budowlane – Zadanie polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych dla budynku mieszkalno-usługowego w Dańkowie wynikających z załączonego audytu energetycznego i obejmuje:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 433 m2
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie o powierzchni 74 m2
 • Ocieplenie dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną o powierzchni 290 m2
 • Wymiana okien o powierzchni 6,5m2
 • Wymiana drzwi i wrót zewnętrznych o powierzchni 17,2 m2
 • Wymiana instalacji c.o.
 • Wymiana instalacji c.w.

Zadanie 3 – Prace towarzyszące - Zadanie obejmuje koszty dodatkowych prac budowlanych i wykończeniowych niezwiązanych bezpośrednio z pracami termomodernizacyjnymi.

Zadanie 4 – Zarządzanie projektem i jego obsługa – Zadanie obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.

Przewidziane w ramach projektu działania pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię przedmiotowego budynku o 67,4%, co przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Szacowany roczny spadek  emisji  gazów cieplarnianych to 0,10 t CO2/R.

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Biała Rawska. Jego odbiorcami będą lokatorzy zamieszkujący przedmiotowy budynek, pracownicy i pacjenci placówki zdrowotnej (parter budynku) oraz wszyscy mieszkańcy gminy Biała Rawska z uwagi na wpływ projektu na poprawę stanu środowiska naturalnego.


Przebudowa ośrodka zdrowia w Dańkowie wraz z termomodernizacją