Gospodarka odpadami

  Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2018  

    Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2017 r.

  Informacja nt. osiągniętych poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych za 2016 r.

  Załacznik do Uchwały Nr XXVIII/233/16 - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

  Uchwała Nr XXVIII/233/16 Rady Miejskiej z dn.28.12.2016 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

  Nowe zasady segregacji odpadów od 1 lipca 2017 r

  Informacja dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2017 r.

  Uchwała Nr XXIV/199/16 zmieniająca uchwałę Nr XXI/178/16

  Uchwała Nr XXI/178/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  Sposób segregowania odpadów - ulotka

  Informacja nt. osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych i recyklingu za 2015 r

  Miejsca odbioru zużytych baterii

  Informacja nt. osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych i recyklingu za 2014 r.

 

  Ogłoszenie - zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami oraz terminów płatności

  Uchwała Nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

  Uchwała Nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

  Wzór deklaracji - załącznik do uchwały Nr VI/57/15 RM z dnia 31 marca 2015 r

  Uchwała Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta i gminy Biała Rawska.

  Uchwała Nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała Nr VI/55/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  Informacja nt. osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych i recyklingu.

 

INFORMACJA

 

Z terenu Miasta i Gminy Biała Rawska odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych zagospodarowywane są w regionalnej instalacji Pukinin.

W 2012 r. został osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania.

Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty został na poziomie 0,0017 Mg.

 

 

ZGŁOSZENIE zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych / przydomowej oczyszczalni ścieków* do ewidencji gminnej

  ZGŁOSZENIE