Najnowsze aktualności

03 lipca 2015 09:11 | Aktualności

ZAPROSZENIE

AMG Centrum Medyczne Sp. Z o.o. Oddział w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14, zaprasza osoby z terenu województwa łódzkiego w wieku 55 - 80 lat (tj. urodzone w latach 1935-1960), które palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie lub paliły...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 09:59 | Aktualności

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Biała Rawska

Burmistrz Białej Rawskiej podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Biała Rawska” złożonego w ramach POKL. Projekt opiewa na kwotę 191 758 złotych i nie wymaga zaangażowania środków własnych gminy, w całości jest sfinansowany...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

29 czerwca 2015 14:30 | Komunikaty

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez gradobicie w dniu 20 czerwca 2015r.

Burmistrz Białej Rawskiej zawiadamia, że rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody spowodowane wystąpieniem gradobicia, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez gminną komisję ds. szacowania szkód w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2015r. Do...

czytaj więcej »

22 czerwca 2015 12:14 | Komunikaty

Ogłoszenie o wyłożeniu oferty

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przez Żyrardowskie Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

26 czerwca 2015 14:21 | Przetargi

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego:

Położenie - Biała Rawska, ul. 15-Grudnia (Targowica) Powierzchnia użytkowa lokalu - 16,81 m2 Uzbrojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno - kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 12,30 zł netto co stanowi kwotę 206,76 zł + obowiązujący podatek VAT miesięcznie ...

czytaj więcej »

23 czerwca 2015 13:09 | Przetargi

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Babsku gmina Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Babsku gmina Biała Rawska Numer ogłoszenia: 152564 - 2015; data...

czytaj więcej »