Najnowsze aktualności

07 grudnia 2016 09:13 | Aktualności

Fotorelacja z Powiatowego Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego

Fotorelacja dostepna po kliknięciu w link: http://mgokbiala.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/4777/fotorelacja_z_powiatowego_mikolajkowego_turnieju_tenisa_stoloweg

czytaj więcej »

02 grudnia 2016 10:15 | Aktualności

Oficjalne otwarcie drogi Rzeczków-Błażejewice-Niemirowice.

W dniu 23.11.2016 r. przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach odbyło się oficjalne otwarcie drogi Rzeczków-Błażejewice-Niemirowice. Inwestycja warta 1 193 920 zł została sfinansowana i zrealizowana dzięki współpracy Urzędu Wojewódzkiego,...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

02 grudnia 2016 12:43 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r. poz.1118) podaje do publicznej wiadomości, że przez Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej został złożony...

czytaj więcej »

01 grudnia 2016 09:07 | Komunikaty

Opinia urbanistyczna

Opinia urbanistyczna określenia zgodności i przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku - ze złoża Narty, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 27 i 28 w obrębie Narty z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

30 listopada 2016 16:57 | Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i kredytu na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 355762-2016 z dnia 30-11-2016 - Biała Rawska Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 866 858 PLN (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt sześć...

czytaj więcej »

28 listopada 2016 15:59 | Przetargi

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 – 2019 DLA CZ. 01 – 02: CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ; CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 353445-2016 z dnia 28-11-2016 - Biała Rawska 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego,...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 14:46 | Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i kredytu na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

Początek formularza Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 346728 - 2016 z dnia 2016-11-18 r. Biała Rawska: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie...

czytaj więcej »